I. Szervezeti, személyi adatok

1.Kapcsolat, szervezeti vezetők

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

2. A felügyelt költségvetési szervek

A Kommunál-JUNK Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv nincs.

 

3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs a Kommunál-JUNK Nonprofit Kft. tulajdonában vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet.

 

4. Közalapítványok

Nincs a Kommunál-JUNK Nonprofit Kft. által alapított közalapítvány.

 

5. Lapok

Nincs a Kommunál-JUNK Nonprofit Kft. által alapított lap.

 

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

4.számú melléklet

 

7. Költségvetési szervek

Nincs a Kommunál-JUNK Nonprofit Kft. által alapított költségvetési szerv.

 

8. Alapító okirat Kommunál-JUNK Kft.

(Feltöltés alatt)

 

9. Cégkivonat

Cégkivonat letöltése

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

7. számú melléklet

2. A szerv tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A Kommunál-JUNK Nonprofit Kft. nem országos illetékességű szerv, valamint ne fővárosi vagy megyei kormányhivatal, így nincs tájékoztatási kötelezettsége.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

A Kommunál-JUNK Nonprofit Kft. nem helyi önkormányzat, így nincsenek önként vállalt feladatai.

4. Közérdekű adatok igénylése

8. számú melléklet

5. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata.

6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége:

Kommunál-JUNK Kft.

Cím: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Telefonszám: 06 33 737 765

E-mail: ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu

7. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglakozó személy neve és elérhetőségei

Dr. Sarnyai Sándor

E-mail: ugyvedi230@t-online.hu

Cím:1114 Budapest, Bartók Béla utca 33. 1/2

8. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek nincs kötelezően előírt statisztikai adatszolgáltatási feladata.

9. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkzó általános szerződési feltételek

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

10. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik fél

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél nincs ilyen megkötött szerződés.

11. A közfeladatot ellátó szerv különös közzétételi listája

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél nincs különös közzétételi lista.

12. A közfeladatot ellátó szerv egyedi közzétételi listája

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél nincs egyedi közzétételi lista.

13. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finaszírozott közszolgáltatás megnevezése

Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el konzorciumban a Vertikál Nonprofit Zrt-vel.

14. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

9. számú melléklet

15. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A közszolgáltatóval kötött szerződés alapján.

16. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A közszolgáltatóval kötött szerződés alapján.

10. sz melléklet

Kedvezmény mértékét a települési önkormányzatok szabják meg.

17. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív) jegyzéke

A Kommunál-JUNK Közszolgáltaó Nonprofit Kft. a konzorciumi szerződés értelmében nem kezel adatállományt.

18. A közfeladatot ellátó szerv által- alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A Kommunál-JUNK Közszolgltató Kft. nem gyűjt adatokat.

19. A közfeladatot ellátó szerv által- alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A közérdekű adatigénylés igénybevételével.

20. A közfeladatot ellátó szerv által- alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Jelenleg nincs költségtérítés.

21. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. által közzétett hirdetmények nyomon követhetőek a Társaság honlapján:

www.kommunaljunk.hu

22. Döntéshozatal, ülések A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések.

23. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. nem írt ki pályázatot.

24. A testület döntéseire vonatkozó információk

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések.

25. Az Info tv alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabály-tervezetek és kapcsolódó dokumentumok. Az Info tv alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányulókoncepciók, jogszabály-tervezetek tekintetében az egyeztetés álláspontja

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. nem készít jogszabály-tervezeteket és koncepciókat.

26. A helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről és az észrevételek elutasításának indokairól

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi előterjesztések, illetve arra adott észrevételek.

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos- nyilvános megállapításokat tartalmazó- vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Még nem volt ilyen vizsgálat.

2. Az ÁSZ ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Még nem volt ÁSZ ellenőrzés.

3. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Még nem volt ilyen vizsgálat.

4. A működés eredményessége, teljesítmény

Nincsenek ilyen mutatók és értékek.

5. Működési statisztika

Jelenleg nincs jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés.

7.A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Összeírás alatt

8. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról- a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal- készített beszámolói

Összeírás alatt

9. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Összeírás alatt

10. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres jutatásai, valamint költségtérítése összesített összege

lásd. 3. számú melléklet

11. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Összeírás alatt

12. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek listája

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. Nem nyújt normatív és céljellegű, fejlesztési támogatást.

13. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. Nem nyújt normatív és céljellegű, fejlesztési támogatást.

14. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. Nem nyújt normatív és céljellegű, fejlesztési támogatást.

15. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások megvalósítási helye

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. Nem nyújt normatív és céljellegű, fejlesztési támogatást.

16. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek nem volt ilyen beszerzése.

17. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok ( pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Kft.

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Kft. Nem kötött koncessziós szerződést.

18. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. pénzügyileg nem támogatott semmilyen szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervet, semmilyen oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezetet, alapítványt.

19. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával:

Az Európai Unió támogatásával nem valósult meg olyan fejlesztés, amelynek kedvezményezettje a Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. volt.

20. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek nem volt közbeszerzése.